In deze privacyverklaring geven we een korte toelichting over een aantal onderwerpen om inzicht te geven in wijze waarop we persoonsgegevens behandelen. Dit geven we via de volgende onderdelen:

Onderwerpen privacyverklaring 


Inhoud


1. Wie is Red Rocket online?

2. Waarom deze privacyverklaring?

3. Wat zijn persoonsgegevens, waar deze verklaring op ziet?

4. Welke persoonsgegevens gebruiken we?

5. Hoe komen we aan persoonsgegevens?

6. Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

8. Met wie delen we persoonsgegevens?

9. Waar blijven persoonsgegevens?

10. Maakt Red Rocket Online gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

11. Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

12. Hoe veilig zijn persoonsgegevens bij ons?

13. Jouw rechten bij persoonsgegevens

14. Omgaan met gegevens van minderjarigen

15. Hoe dien ik een vraag of verzoek in?

16. Over deze privacyverklaring


Wie is Red Rocket online?

Red Rocket online is een adviesbureau gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor marketingcommunicatie en personeelszaken. We zijn eigenaar van de website https://www.redrocketonline.nl en als de organisatie verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van van persoonsgegevens, zoals verder beschreven in deze privacyverklaring. 


Bedrijf: Red Rocket Online 

Adres: Wester Sint Jansteeg 4  

Postcode en plaats 1621 JE Hoorn 

KvK-nummer 66811023


Waarom deze privacyverklaring?

Voor Red Rocket Online is privacy belangrijk. Bij bezoek van onze website https://www.redrocketonline.nl, in communicatie met en in opdracht voor klanten, geinteresseerden en in kader van onze bedrijfsvoering verwerken we gegevens van personen. 


We zorgen dat we zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en slaan die veilig op. Daarbij letten we er op dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met toepasselijke wet en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). 


Met deze privacyverklaring geven we uitleg over onze handelswijze voor persoonsgegevens. Zo bieden we inzicht, kunnen we misverstanden voorkomen en bieden we een mogelijkheid aan betrokken personen om hun rechten uit te oefenen. Op deze wijze voldoen wij aan onze informatieplicht. 


Wat zijn persoonsgegevens, waar deze verklaring op ziet?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Denk bij personen aan online bezoekers, particuliere klanten, sollicitanten, werknemers en contactpersonen van ons, of van van onze partners. 


Gegevens die niet herleidbaar zijn tot mensen, zoals informatie ove bedrijven, organisaties, of anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens. Privacywetgeving geldt alleen voor persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook slechts van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken. Maar, ook als het geen persoonsgegegevens zijn, zoals bedrijfsgegevens, dan zorgen we als Red Rocket Online natuurlijk wel voor een passende en correcte behandeling daarvan. 


Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Welke persoonlijke gegevens wij gebruiken, hangt af van verwerking, op welke wijze en waarvoor deze plaatsvindt en de specifieke omstandigheden zoals de door jou ingegeven wensen. Voor een precies antwoord is kun je beter contact opnemen met ons en is een privacyverklaring als deze minder geschikt. We gebruiken de volgende soorten persoonsgegevens:


Direct herleidbare persoonsgegevens, zoals: 


naam

woonadres of vestigingsadres

e-mailadres

telefoonnummer

persoonsgegevens in formulieren of velden die personen invullen en sturen aan ons

persoonsgegevens die partijen ons toesturen voor verwerking in kader van een overeenkomst. 

alle overige persoongegevens die wij verwerken op basis van wettelijke grondslagen of bepaalde doelen, zoals het uitvoeren van afgesproken werkzaamheden.

Indirect herleidbare persoonsgegevens, zoals: 


IP-adres 

gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, voor zover deze herleidbare persoongegevens zijn, zoals cookies.

gepseudonimiseerde gegevens*

* We maken bij analyse soms gebruik van technische maatregelen waardoor persoonsgegevens nog maar moeilijk (eigenlijk niet) kunnen worden herleid aan personen (pseudonimiseren).  

Ons streven is om verwerken van gevoelige persoonsgegevens in principe te vermijden. Voor zover er gevoelige persoonsgevens zouden zijn, beperken wij verwerken daarvan zoveel mogelijk en treffen we de daarmee gepaard gaande maatregelen. 


Hoe komen we aan persoonsgegevens?

We krijgen persoonsgegevens: 


via onze website, 

als je deze aan ons toestuurt op enige wijze, of 

als wij deze krijgen van onze opdrachtgevers of partijen waar wij mee samenwerken.

uit openbare bronnen die beschikken over persoonsgevens.  

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

Red Rocket Online verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van onderstaande grondslagen:


Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op verzoek verrichten van (pre-) contractuele handelingen;

Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde;

Met toestemming van de persoon in kwestie

Wanneer Red Rocket Online jouw persoonsgegevens verzamelt of verwerkt zijn deze gegevens bestemd voor één of meerdere van de volgende doeleinden: voor onze bedrijfsvoering, voor administratie en facturatie, voor werving en selectie activiteiten van ons of van onze klanten, voor het communiceren met/voor ons of in naam van onze klanten, om onze producten en diensten te verbeteren, om doelgroepen te kunnen bepalen, om uitnodigen voor en communiceren over evenementen of acties, nieuwsbrieven te versturen, voor het in behandeling nemen van vragen/verzoeken, voor het verbeteren van de werking van onze website, voor het voorkomen en beperken van inbreuk op rechten, misbruik en fraude, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Om welke grondslag(en) en welk doel(en) het gaat hangt af van de betreffende situatie, de verwerking en om welke gegevens het gaat.  


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijnen hangen steeds af van de situatie, van het persoonsgegeven en de doelen die daarbij horen. Het behartigen van onze bedrijfsbelangen bij een (dreigende) juridisch geschil kan bijvoorbeeld een zelfstandig doel vormen om persoonsgegevens (langer) te bewaren. 


Als uitgangspunt heeft Red Rocket Online de volgende bewaartermijnen:


Voor (Afgewezen) sollicitanten: acht weken na einde van de sollicitatieprocedure. Maar met geldige toestemming om jouw peroonsgegevens langer te bewaren, dan kan dit ook een langere periode zijn van bijvoorbeeld een jaar. We proberen bij toestemming tijdig en voldoende duidelijkheid te bieden, zodat u geinformeerd bent en wijzen er op dat u uw toestemming op elk moment kan intrekken. 

Voor (voormalige) werknemers: tijdens dienstverband worden gegevens gehouden en gebruikt, bijvoorbeeld om loon te kunnen betalen en voor afdracht van belastingen. Voor sommige persoonsgevens (zoals loonbelastingverklaring) geldt ook een fiscale bewaarplicht van vijf jaar nadat einde van het dienstverband. 

Door ons ingeschakelde zelfstandigen: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van personen die door Red Rocket Online bedraagt zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht.

(Potentiële) contactpersonen van klanten: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van klanten van Red Rocket Online zullen worden bewaard zolang de relatie voortduurt en/of de wet dit vereist.

Leveranciers: De bewaartermijn met betrekking tot persoonsgegevens van leveranciers van Red Rocket Online zullen worden bewaard zolang de relatie voortduurt, en/of we werkzaamheden kunnen/gaan verrichten, rekening houdend met de daarvoor  toepasselijke en gebruikelijke bewaartermijnen.

Bezoekers van onze bedrijfslocatie: tot maximaal 6 maanden na de dag van bezoek.

Bedrijfsmatige gegevens, zoals financiële gegevens, administraties en facturen voor de omzetbelasting bewaren wij zeven jaar.

Als persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zorgen we dat ze verwijderd en/of vernietigd worden.


Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.


Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen niet zomaar gegevens met iedereen die er om vraagt, maar er zijn situaties waarbij we (persoons-)gegevens delen bij onze dienstverlening. Bijvoorbeeld als jij daarom vraagt, of om de afgesproken diensten voor onze klanten uit te voeren. Daarbij verwerkt Red Rocket Online gegevens zelf, maar maakt ook gebruik van diensten van erkende partijen waar wij contracten mee hebben gesloten, zoals Google en Meta (bekend van Facebook en Whatsapp).  


We delen gegevens met:


Ons personeel voor zover dat nodig is voor hun werk en de doeleinden. Met deze personen maken wij schriftelijke afspraken om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met onbevoegden.

de hiervoor genoemde partijen waar wij afspraken mee hebben gemaakt voor verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken leggen we vast, bijvoorbeeld in een verwerkersovereenkomst, zodat deze partij zich ook houdt aan de toepasselijke wetgeving.

partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jouw en Red Rocket Online, of overeenkomst tussen jou en een klant van ons. In het laatste geval is de klant meestal de verantwoordelijke en zijn wij de verwerker. Daarbij verwerken we de gegevens op afgesproken wijze. We willen persoonsgegevens niet verkopen aan anderen, of aan iedereen laten zien.

partijen die ons bijstaan, of advies verlenen om onze rechtmatige belangen te behartigen. Als deze partijen als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zoals advocaten of accountants, dan zijn zij voor die verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Autoriteiten, rechtbanken en gezagsdragers, als wij verplicht zijn om daar persoonsgegevens aan te verstrekken, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel. 

In sommige gevallen kan u via onze websites doorlinken naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook we niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.


Waar blijven persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens op verschillende veilige locaties, afhankelijk van het persoonsgegeven, het doel van verwerking en de gegeven omstandigheden. 


Als we gegevens in een digitale cloud opslaan, dan kan onze provider deze technische en operationele redenen bewaren in zijn datacenters binnen en buiten de Europese Economische Ruimte. Wij vertrouwen net als veel bedrijven erop dat een hostingbedrijf als Google of social media aanbieder als Meta met gegevens verantwoord omgaat en deze voldoende beschermd. 


In het geval persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, dan zorgt de verantwoordelijke ervoor dat er passende maatregelen genomen worden voor veilige verwerking en de verwerkende partij zich houdt aan de geldende regels op het gebied privacy en export van data (zoals hoofdstuk vijf van de AVG). 


Samengevat worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt op beveiligde (online) omgevingen van professionele bedrijven. 


Maakt Red Rocket Online gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Het korte antwoord is ‘nee’ wat we toelichten om eventuele verwarring op dit punt weg te nemen. 


Wij zijn een innovatief bedrijf en helpen onze klanten gebruik te maken van de technische ontwikkelingen. Sommige van onze klanten maken gebruik van softwaretoepassingen om gegevens en persoonsgegevens gemakkelijker te kunnen verzamelen en uit te wisselen. Alleen de verantwoordelijken (onze klanten, niet wij) gaan over de manier, gebruikte (persoons-)gegevens, regels en maken beslissingen, zoals het doen van een aanbieding. Dit is geen ‘geautomatiseerde besluitvorming’ zoals bedoeld door de AVG. Onze dienstverlening maakt het makkelijker om informatie onderling in kaart te brengen, uit te wisselen en zodat onze klanten beslissingen sneller en makkelijker kunnen nemen.


Zelf gebruikt Red Rocket Online moderne oplossingen, maar bij besluiten die wij nemen maken wij zelf altijd gebruik van personen. Er worden geen besluiten genomen door ons zonder dat daar een mens aan te pas komt. 


Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Red Rocket Online worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. 


De cookies die via Red Rocket Online worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 


Voor verbetering van de website analyseren wij het bijvoorbeeld het gebruik van de website waarbij we gebruik maken van analysediensten van Google die gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technieken. Zij verwerken de verzamelde niet-identificeerbare informatie voor toekomstig gebruik en mogen deze ook doorgeven aan derden. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van websitebezoek of bezochte pagina’s. 


Hoe veilig zijn persoonsgegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch voldoende te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. 


Heb je vragen, zorgen of tips over onze beveiliging, neem dan contact met ons op. Wanneer we je gegevens delen met partijen, dan letten wij er op dat zij daar met minstens verantwoord en zorgvuldig mee omgaan, net als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons ook weten.


Besef dat ondanks al onze goede zorg geen enkel systeem 100% veilig is en dat er altijd iets mis kan gaan: wij kunnen de veiligheid, beschikbaarheid of vertrouwelijkheid van persoonsgegvens nooit onder alle omstandigheden garanderen. Wel zullen wij ons inzetten om in alle omstandigheden correct te handelen en te zorgen voor jouw persoonsgegevens.


Jouw rechten bij persoonsgegevens

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.


Recht op informatie We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.


Recht op inzage Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.


Recht op correctie Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.


Recht om bezwaar te maken Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt met name voor de gegevens als we die gebruiken voor het doel ‘direct marketing’. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer berichten van ons wilt ontvangen. 


Recht op dataportabiliteit Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.


Recht op beperking Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.


Recht om vergeten te worden Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.


Recht om een klacht in te dienen Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht of verzoek dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. 


Ook mag je een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 


Omgaan met gegevens van minderjarigen 

We richten ons met onze website of als organisatie niet op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen en dit als zodanig passend is voor jouw leeftijd. 


Als we vermoeden dat je minderjarig bent, en iets wil doen wat serieuze (rechts-)gevolgen heeft, zoals het plaatsen van een bestelling, dan gaan we na of je toestemming (nodig) hebt van je ouder of voogd en onzerzoeken we hoe we het beste kunnen omgaan met evenuteel verstrekte en nog ter verwerken gegevens.


Hoe dien ik een vraag of verzoek in?

Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. 


Stuur je aanvraag of verzoek naar ons via privacy@redrocketonline.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen de geldende termijnen. Het is ook mogelijk om te vragen naar de status van een lopend verzoek of vraag. 


Red Rocket Online mag bij vragen en verzoeken altijd vragen om je te identificeren. We moeten namelijk weten of je de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn, of je deze persoon mag vertegenwoordigen, en om te bepalen wat we wel of niet kunnen mededelen.


Over deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het eerst vastgesteld op 01 maart 2022 en wordt geregeld bijgewerkt. We zijn gerechtigd om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 


Heb je een vraag na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een e-mail te sturen naar Kevin Bruggink via kevin@redrocketonline.nl. Hij staat je graag te woord.


Your and our privacy.