Artikel 1 – Definities

 1. Red Rocket Online, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 66811023, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De persoon, rechtspersoon of organisatie waarmee dienstverlener overeenkomsten sluit wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever en geacht geen consument te zijn. 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening of anderssoortige overeenkomst tussen partijen, zoals alle aangegane opdrachten, levering van goederen, overeenkomsten en andere verbintenissen, ongeacht titel, aard of toedracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener, welke vrijblijvend zijn en gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever beschikt over informatie die relevant is voor de opdracht doch deze niet heeft gemeld aan dienstverlener ten tijde van het opstellen van offertes of aangaan van een overeenkomst, dan is dienstverlener gerechtigd om de overeengekomen prijzen en vergoedingen aan te passen op deze informatie, bijvoorbeeld door deze op een gelijk tarief door te factureren. Een offerte of aanbieding dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Het staat de dienstverlener vrij om zonder opgave van redenen orders of opdrachten niet te aanvaarden.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door dienstverlener is bevestigd. Inkoopvoorwaarden, voorschriften en alle bedingen van opdrachtgever worden afgewezen, althans komen geen werking toe, tenzij deze voorwaarden door dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, nooit resultaatsverplichtingen, ook als het specifieke datums of termijnen van dienstverlening betreft.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag in factuur aangegeven valuta op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Opdrachtgever komt geen beroep op opschorting of verrekening toe.
 2. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener (ongeacht zijn overige wettelijke verplichtingen) gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever is vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening naast het openstaande bedrag aan dienstverlener de wettelijke handelsrente verschuldigd, of het maximaal toegestane bedrag op grond van toepasselijke dwingende wetgeving. 
 3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is het openstaande bedrag direct opeisbaar en is dienstverlener gerechtigd tot invordering over te gaan. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens buitengerechtelijke incassokosten en overige aanspraken verschuldigd aan dienstverlener. De werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is dienstverlener vanaf dat moment gerechtigd te verlangen dat alle werkzaamheden bij voorschot voldaan worden, alvorens dienstverlener gehouden kan worden tot daarmee samenhangende verbintenissen door opdrachtgever.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, of ingestelde reclames of klachten door of namens opdrachtgever, danwel schort dienstverlener om enige reden zijn werkzaamheden op, laten de (financiële) verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onverlet. Het voorgaande geldt ook in het geval opdrachtgever om enige reden geen gebruik maakt van geleverde of ingevolge een overeenkomst beschikbaar gestelde diensten.   

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Elk aanbod van dienstverlener is 1 maand geldig, tenzij het aanbod een andere termijn van aanvaarding vermeldt. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan staat het dienstverlener vrij de acceptatie te bevestigen, maar kan opdrachtgever aan het (verstreken) aanbod geen rechten meer ontlenen.
 2. Levertijden in offertes zijn altijd indicatief en de enkele overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding, maar heeft enkel tot gevolg dat partijen met elkaar in gesprek treden om nieuwe termijn(en) voor levering te bepalen en te zoeken naar een passende oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. Genoemde prijsonderdelen of tarieven in een aanbod gelden enkel in samenhang en onder de voorwaarden waarin ze worden aangeboden.
 4. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van dienstverlener geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens schriftelijk overtuigend bewijs van het tegendeel door opdrachtgever.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De aanbiedingen, offertes van dienstverlener genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele heffingen of andere bijkomende kosten, zoals administratie-, installatie-, montage-, reis-, transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en worden inclusief voornoemde gefactureerd.
 2. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen, tarieven en omstandigheden. Verhogingen hiervan, en veranderingen in omstandigheden die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, geeft dienstverlener het recht om deze (naar rato) te corrigeren voorzover deze samenhangen met de overeengekomen verbintenissen en/of dienstverlening.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs geldt enkel voor de expliciet in de overeenkomst bepaalde onderdelen, en geldt niet voor onbenoemde diensten, onderdelen of middelen, danwel werkzaamheden of kosten voortvloeiend uit geaccepteerde wijzigingen, uitbereidingen of verlengingen van de opdracht; bij elk van voornoemde omstandigheden zal dienstverlener gerechtigd zijn de daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever welke gehouden zal zijn tot betaling daarvan.
 4. Tenzij anders overeengekomen, factureert dienstverlener aan opdrachtgever op basis van nacalculatie aan de hand van het aantal daadwerkelijk gemaakte werkuren tegen de overeengekomen tarieven/ prijzen. Bij gebreke van explicite afspraken over tarieven gelden de meest recente door dienstverlener gehanteerde tarieven en prijzen voor de betreffende dienstverlening of levering.
 5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor steeds vooraf bij elke offerte, aanbieding of overeenkomst (extra) betalingscondities te stellen, of het stellen van zekerheid in de vorm van een bankgarantie te eisen, of het hanteren van een voorschot, betalen door opdrachtgever in termijnen, e.e.a. met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten dienstverlening of leveringen.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De tarieven worden jaarlijks automatisch per 1 januari geïndexeerd. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het de indexcijfers van het CBS (Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met ingang van de eerstvolgende verlenging door middel van een kennisgeving per e-mail aan dienstverlener binnen twee weken na bekendmaking van de prijsverhoging. 
 2. Dienstverlener is daarnaast gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze kenbaar zijn gemaakt aan opdrachtgever, bij voorkeur via e-mail of voor partijen gebruikelijke communicatiewijze. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd indien hij geen bezwaar maakt binnen 14 dagen na mededeling.
 3. Prijsstijgingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 6 worden niet geacht materieel of onredelijk bezwarend te zijn. 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener en staat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Op gelijke wijze is Opdrachtgever gehouden om elke verandering of ontwikkeling die van invloed kan zijn op de dienstverlening of verplichtingen van dienstverlener, en nieuwe of gewijzigde gegevens direct te melden aan dienstverlener. Wanneer informatie niet beschikbaar is, of het voorzienbaar is dat informatie onjuist, achterhaald of onvolledig is, maakt Opdrachtgever hier (bij verstrekking) schriftelijk en duidelijk melding van.  
 2. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde of benodigde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is dienstverlener gerechtigd een aangepaste planning en nieuwe (lever-)mijnen en datums te sturen, naar aanleiding van de ontstane en verwachte vertraging welke in plaats treden van de oorsponkelijke overeengekomen planning, (lever-)termijnen en datums, zonder dat Opdrachtgever aan deze vertraging aanspraken kan ontlenen tot compensatie, schade of anderszins. Verder vrijwaart opdrachtgever dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn voor dienstverlener, vanaf het moment van opzeggen. Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht. In het geval voor een opdracht een bepaalde termijn is overeengekomen, wordt deze aangehouden en vindt er geen verlenging plaats. In het geval er geen termijn is overeengekomen wordt gerekend met een opzegtermijn van drie maanden, gerekend vanaf het moment van opzegging.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, opzegt of beeindigt is opdrachtgever verplicht alle gewerkte uren en de tot dan toe gemaakte en aangegane kosten van dienstverlener te betalen, onverminderd de overige rechten van dienstverlener, waaronder aanspraken jegens opdrachtgever die hierdoor ontstaan.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om alle voorwaarden te scheppen zodat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. Daarbij kan gedacht worden aan voorwaarden die dienstverlener verstrekt bij de offerte of overeenkomst, vergunningen, aanwezigheid en beschikbaarheid van relevante personen of middelen van of namens opdrachtgever. 

Artikel 10 – Contractduur opdracht en termijnen

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval geldt de in de overeenkomst gemeldde duur.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Alle termijnen en verbintenissen van dienstverlener, zoals planningen datum, tijden worden geacht inspanningsverplichtingen te zijn, waarbij dienstverlener zich volledig inzet om te koment tot levering, mits dit commercieel gezien redelijk en mogelijk is mede gelet de betreffende omstandigheden.   
 3. De enkele overschrijding van een termijn brengt niet mee dat dienstverlener in verzuim geraakt. Bij overschrijding van een termijn, of gebrekkige danwel uitblijvende levering door toerekenbare fout van dienstverlener waar opdrachtgever, niet accepteren van een levering, of een niet nakomen van een andere verplichting van dienstverlener, dient opdrachtgever dienstverlener altijd schriftelijk (per e-mail) en zo gedetailleerd mogelijk in gebreke stellen, en dienstverlener daarbij een redelijke kans tot nakoming te bieden. Op basis van voornoemde ingebrekestelling treden partijen in overleg en maken gezamenlijk afspraken over hoe het gebrek kan worden hersteld (bijvoorbeeld door herstel en levering op een nieuwe datum), waarbij dienstverlener voorwaarden kan stellen welke opdrachtgever enkel kan weigeren als deze evident onredelijk zijn. Redelijk en acceptabele voorwaarden zijn in elk geval het bieden van voldoende tijd en aanwezigheid van middelen voor de daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede de gevraagde en nodige medewerking van opdrachtgever. Wanneer dienstverlener niet erin slaagt te leveren binnen deze overeengekomen nieuwe termijn, terwijl opdrachtgever geheel voldoet aan diens verplichtingen en overeengekomen voorwaarden, raakt dienstverlener vanaf dat moment in verzuim. 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de overeengekomen vergoeding(en) tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, falen van publieke en private netwerken, stakingen, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding op grond van overmacht worden alle tot dan toe geleverde en voorbereide werkzaamden van dienstverlener direct opeisbaar.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Overdracht van rechten en gebruiksrechten

 1. Rechten van opdrachtgever van aangegane overeenkomsten met dienstverlener zijn persoonlijk / beperkt tot de ondertekenende rechtspersoon. Deze rechten kunnen enkel aan derden onder algemene of bijzondere titel worden overgedragen, inclusief doch niet beperkt tot door middel van een fusie en wijziging van zeggenschap, te verhuren, in sublicentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden of te verpanding, na voorafgaande schriftelijke instemming van dienstverlener. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Als de overeengekomen diensten of geleverde aan opdrachtgever gebruik van software, licenties omvat en/of de daarmee samenhangende dienst gericht is op voor een bepaalde situatie, persoon of toepassing, mag alleen de rechtspersoon van de opdrachtgever die tekent deze gebruiken voor het expliciet door dienstverlener toegestane gebruik. Bij gebreke van expliete afspraken omvat het toegestane gebruik enkel gebruik voor persoonlijke/interner doeleinden conform de gegeven documentatie (van de rechthebbende op de software of middelen) en met inachtneming van instructies en tips van dienstverlener, welk gebruik niet omvat het beschikbaar maken voor derden of andere rechtspersonen behoudens voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming van dienstverlener, daaronder begrepen hosting, timesharing of outsourcing. Onder rechtspersoon wordt mede bedrepen een andere groepsonderneming, geafilieerde rechtspersoon of franchisenemer. Tenzij anders overeengekomen kunnen derden en voornoemde personen geen aanspraak maken op kortingen of rechten van opdrachtgever en accepteert op eerste verzoek van dienstverlener deze voorwaarden en gaat een overeenkomst voor de beoogde dienstverlening aan.

Artikel 14 – Garantie

 1. Hoewel dienstverlener alle redelijke inspanning verricht om te komen tot optimale resultaten is, dienstverlener niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de resultaten van de geleverde diensten, noch de controle daarvan. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid aan opdrachtgever om bij gebruik alle resultaten en verwerkingen zelf controleren. Dienstverlener staat er niet voor in dat dienstverlening, softwaretoepassingen of bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie en verwerkingen foutloos, actueel of zonder onderbrekingen zijn of beantwoorden aan het door opdrachtgever beoogde (normale) gebruik. 
 2. Indien gebreken in de resultaten van de dienstverlening een direct gevolg zijn van uitdrukkelijke keuzes van dienstverlener, diens implementatiehandelingen, procedures of bedieningshandelingen waarvoor dienstverlener uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is gesteld, dan zal dienstverlener de dienstverlening aanpassen teneinde naar beste vermogen deze ongewenste gebreken te herstellen, mits opdrachtgever de ongewenste gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na acceptatie van de dienstverlening, althans één week nadat het ongewenste resultaat zich voordoet, schriftelijk en gedetailleerd aan dienstverlener kenbaar maakt. 
 3. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan dienstverlener en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal dienstverlener de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien herstel van aan dienstverlener toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal dienstverlener de voor de betreffende dienstverlening door opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken in de dienstverlening toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.
 4. Opdrachtgever waarborgt dat diensten en oplossingen van dienstverlener altijd op een verantwoorde en zorgvuldige wijze te implementeren en te gebruiken, waaronder mede begrepen is zijn eigen (voor-)onderzoek naar de geschiktheid van het gevraagde en/of geleverde, naar relevante regelgeving voor opdrachtgever’s situatie en omstandigheden die effect hebben op de legitimiteit en staat in voor verantwoord gebruik c.q. inzet door gebruikers en personen die opdrachtgever toegang biedt tot de dienstverlening of daaruit voortvloeiende leveringen. Opdrachtgever neemt afdoende technische en organisatorische maatregelen in verband met de beoogde dienstverlening om misbruik, inbreuk op rechten en toegang door onbevoegden te voorkomen en te beperken, zodat de veiligheid en rechtmatigheid van eventueel te verwerken (persoons-)gegevens middels de dienstverlening geborgd is. 
 5. Gevolgen en risico’s bij onoordeelkundig gebruik, gebruik dat afwijkt van documentatie of instructies van dienstverlener, of fouten veroorzaakt door gebruikers of anderen dan dienstverlener zijn geheel uitsluitend voor risico van opdrachtgever.   

Artikel 15 – Verzekering

 1. Dienstverlener beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheids en beroepsaansprakelijlkheidsverzekering.
 2. Opdrachtgever verplicht zich gedurende de dienstverlening om alle handelingen die samenhangen met de uitvoering van gesloten overeenkomsten, inclusief (persoons-) gegevens die verwerkt worden, al dan niet door dienstverlener, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere beroepsfouten, cybersecurity risico’s of bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkheden, boetes en schade of letsel veroorzaakt aan/bij derden personen.
 3. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek inzage in het polisvoorblad, toepasselijke voorwaarden en de dekkingshoogte van deze verzekeringen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid dienstverlener

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en dienstverlener, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan de door opdrachtgever aan dienstverlener totaal betaalde vergoedingen voor de betrokken dienstverlening, gedurende het jaar waarin de schade zich voordoet.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, al dan niet voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten verzekering(en) wordt uitbetaald, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van dienstverlener volgens de desbetreffende polis en verminderd met het bedrag voor de schade uitgekeerd of hetgeen had behoren te worden uitgekeerd door de verzekering van opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, schade verband houdende met het gebruik van door dienstverleren voorgeschreven zaken, materialen of sofware van derden.
 5. Aansprakelijkheid van dienstverlener voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van bezoekers, werknemers of klanten van opdrachtgever, verminking verspreiding of verlies van (persoons-) gegevens, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan dienstverlener voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins) is uitgesloten. 
 6. Opdrachtgever kan aanspraken voor gebreken in of de werking van producten of diensten van derden uitsluitend instellen tegen die derden onder de voorwaarden en beperkingen waaronder zij deze leveren / beschikbaar stellen voor gebruik. Dienstverlener is derhalve niet aansprakelijk voor producten en diensten die opdrachtgever rechtstreeks van derden afneemt of gebruikt bij de dienstverlening, ook al heeft dienstverlener deze geadviseerd, aangewend of ingesteld voor opdrachtgever.
 7. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, of opdrachtgever hiermee bekend is geraakt of redelijkerwijs had behoren te zijn, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel (16).   

Artikel 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 18 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door opdrachtgever geleverde goederen, diensten en handelingen, inclusief tekortkomingen daarin.

Artikel 19 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een bekwame termijn van veertien dagen na levering/uitvoering, schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Ieder recht van opdrachtgever jegens dienstverlener, betrekking hebbend op de stelling dat de zaak/dienst niet aan de overeenkomst voldoet, vervalt indien: a. de in het vorige lid gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen; b. de opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking binnen redelijke termijn verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de opdrachtgever de zaken of adviezen op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt; d. de opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht na het geven van de opdracht en/of de acceptatie van de oplevering/prestatie in hetgeen door dienstverlener is gerealiseerd.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud en opschortingsrecht 

 1. De door opdrachtgever gemaakte, voorbereidde en geleverde diensten, prestaties en producten blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever deze heeft geaccepteerd en de volledige vergoeding daarvoor heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de prestaties, middelen of toegang tot diensten terugnemen. Uit het enkele inroepen en uitoefenen van eigendomsvoorbehoud of opschortingsrecht door dienstverlener kan opdrachtgever geen aanspraken, rechten of compensatie kan ontlenen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet (geheel) of niet tijdig worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. De vertraging in levering of niet halen van (fatale) termijnen als gevolg hiervan, kan in dit geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen door opdrachtgever, noch kunnen de (indirecte) gevolgen hiervan een toerekenbare tekortkoming van dienstverlener vormen.
 3. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever of indien er beslag gelegd wordt bij opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar jegens dienstverlener. In geval van een dergelijke beslaglegging of indien de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever failliet wordt verklaard, dient de opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of de curator onverwijld in kennis te stellen van het (intellectuele) eigendomsrecht dat de dienstverlener heeft op de zaken, diensten en/of vermogensrechten.

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, broncodes, business-rules, door dienstverlening gegenereerde logbestanden en technische informatie, statistische en analytische gegevens over het gebruik en werking van de dienstverlening, technische en functionele documentatie en informatiedragers met gegevens of werken die door of namens dienstverlener verstrekt of gemaakt zijn voor, tijdens of na de dienstverlening. 
 2. Voor zover opdrachtgever danwel de personen informatie of (persoons-)gegevens maken, verzamelen, opslaan, hetzij op enige wijze verwerken middels de dienstverlening. blijven zij rechthebbende van de informatie en (persoons-) gegevens. Dienstverlener krijgt met betrekking tot die informatie en (persoons-) gegevens voor de duur van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening een onherroeplijke niet-exclusieve toestemming om de gegevens wereldwijd onbeperkt te gebruiken (of in geval van persoonsgegevens te verwerken) om de dienstverlening te kunnen leveren, waaronder doch niet beperkt tot het gebruik voor bedrijfsvoering en rechtmatige belangen zoals administratie, facturatie, alsmede het verlenen van technisch (correctief, preventief en innovatief) onderhoud en het verlenen van service naar opdrachtgever en afhandelen van verzoeken van betrokken personen en gebruikers.   
 3. Indien in afwijking van lid 1 dienstverlener bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan en gaat levering daarvan eerst nadat en voor zover opdrachtgever aan alle met het recht en dienstverlening samenhangende (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van dienstverlener onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van dienstverlener aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 4. De in lid 1 genoemde rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, noch ter beschikking gesteld, worden verspreid of op andere wijze worden gebruikt. Ook mag opdrachtgever aanduidingen (merken, namen, bronvermeldingen enz.) van dienstverlener of derden niet verwijderen zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener.
 5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het door hem beoogde gebruik van de diensten, prestaties of geleverde intellectuele rechten van dienstverlener, voor opgedragen instructies ten aanzien van communicatie (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, ontwerpen etc.), en dat de inhoud van databestanden en (persoons-)gegevens die hij verstrekt aan dienstverlener legitiem zijn gelet verkrijging, het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie daarvan (bijv. in een website). Opdrachtgever zal dienstverlener vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, verwerken, installeren of incorporeren inbreuk van het genoemde in dit artikellid maakt op enig recht van derden.  

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt passende maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 3. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 6. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van dienstverlening en een periode van twee jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 – Boetebeding 

 1. Als opdrachtgever verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden schendt ten aanzien van intellectueel eigendom (artikel 21) of geheimhouding (artikel 22) of bepalingen in die aard van een contract, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1,000 voor elke dag dat die overtreding voortduurt met een maximum van € 250.000. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener, waaronder zijn recht (naast  boete) op aanspraak te maken op vergoeding van de volledig geleden schade.

Artikel 24 – Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers of ingeschakelde personen van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere door dienstverlener te stellen afspraken maken.
 2. Behoudens het bepaalde in het vorige lid, staat het opdrachtnemer vrij personen en derden middels de dienstverlening te benaderen en aan te nemen voor diens eigen organisatie.  

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen treden 14 dagen na kennisgeving aan opdrachtnemer via e-mail. 
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken. Indien indien opdrachtgever het niet eens is met wijzigingen van deze voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd bij de eerstvolgende verlenging of volgende termijn op te zeggen met ingang vanaf dat moment. 
 3. Nietigheid, vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft
  geen nietigheid, vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden
  tot gevolg, maar enkel dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt door dienstverlener met een legitieme bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benaderd.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.